2013 m. gegužės 1 d., trečiadienis

KOVOS IR ŽYGIO RIKIUOTĖS


Veiksmai vykdant priekinę, šoninę ir galinę saugas

  Priekinė sauga

 • Du kariai juda priekyje, bet nuotolis nuo patrulio negali būti didesnis už regėjimo galimybes;
 • Naudojasi kompasu (išlaiko nustatytą maršrutą), stebi patrulį (jo veiksmus, judėjimo kryptį), ir vado ženklus;
 • Juda vingiais į kairę ir dešinę, tikrindami visas vietoves kurias kirs patrulis;
 • Stebi ne tik priešakyje esančią vietovę, bet ir medžių viršūnes (kad pastebėtų snaiperius), bei sau po kojomis (minų atotampos, mažai pastebimos vielų užtvaros);
 • Blogo matomumo sąlygomis, atstumas nuo patrulio labai sumažėja, kad būtų išsaugotas akių kontaktas;
 • Ginklai paruošti kovai: šratas lizde, keitiklis automatinės ugnies padėtyje;
 • Paprastai kas 4 – 5 žingsniai atsisuka ir stebi praeitą maršrutą nenutraukdamas judėjimo.

Šoninė sauga:
 • Mažuose patruliuose šoninę saugą atlieka kiekvienas patrulio karys. Vadas paskiria kiekvienam kariui jo stebėjimo sektorių, kuris paprastai nesikeičia viso patruliavimo (žygio) metu;
 • Didesni patruliai skiria po du karius į kiekvieną pusę, kaip ir priekinės saugos atveju. Jų užduotis analogiška priekinei saugai. Pagrindinis tikslas – aptikti priešo pasalas ir žvalgus. Paskirti kariai juda patrulio maršrutu, stengiasi nepamesti jų iš akių, kad reikalui esant galėtų perduoti garsinius ar nebylaus valdymo signalus.

Galinė sauga:
 • Vykdo paprastai vienas karys (mažuose patruliuose). Jo užduotis stebėti patrulio užnugarį; 
 • Judant būriui galinę saugą vykdo paskutinis skyrius arba iš jo sudėties tam skirti kariai.

Kitos būtinos žinios 

Garsiniai signalai: lengviausias būdas kontroliuoti, panaudojant žodines komandas. Vadas komandas turi tarti aiškiai ir raiškiai, bet neturi šaukti (išskyrus išimtinus atvejus). Nakties metu ar kai priešas netoliese, kariai turi būti sustabdomi. Informacija perduodama pašnibždomis, o kariai turi perduoti informaciją vienas kitam. Jei negalima naudoti žodinių signalų, komandos perduodamos gestais. 

Begarsės ryšio priemonės (gestai, nebylaus valdymo signalai): naudojami nesant kitos galimybės, esant šalia priešo. Visi turi žinoti ženklus ir kaip juos perduoti. Jei įvedami savi ženklai, jie turi būti suprantami kiekvienam kariui. Ženklas gali būti paryškinamas žvilgsnio kryptimi ar galvos judesiu. Visi kariai prisideda prie ryšio palaikymo, išlikdami pasirengę ir siųsdami tikslią informaciją. Signalą sustoti gali duoti kiekvienas, o atnaujinti judėjimą – tik vadas. 

Karių skaičiavimas. To reikia, kad būtų įsitikinta, jog visi pasirengę ir visi dalyvauja. Kariai turi būti skaičiuojami perkirtus kliūtis, po susidūrimo su priešu, po sustojimo. Judant vora paskutinis sako “vienas”, antras suduodamas per petį trečiam, sako “du” ir t.t., kol informacija patenka pas vadą. Jei yra netikslumų patrulis sustabdomas. Skaičiai perduodami, kai paskutinis karys gauna vado komandą “Siųsti skaičių”. Siunčiantysis informaciją turi būti įsitikinęs jog informacija gauta. 

Atstumo skaičiavimas: Priklausomai nuo patrulio dydžio, mažiausiai du kariai atlieka atstumo skaičiavimo darbą. Jie yra atskirti vienas nuo kito, kad nedarytų įtakos vienas kito skaičiavimui. Atstumas perduodamas vadui po komandos “Siųsk atstumo skaičių”. Komanda duodama abiem atstumą skaičiuojantiems kariams. Abu skaičiai turi būti beveik vienodi. Šių skaičių vidurkis bus tiksliausias skaičius, nurodantis atstumą.

Žemiau pateikiama dažniausiai naudojamos žygio rikiuotės: 

Pranašumai:
1)      Lengvai suprantama, nereik papildomų aiškinimų.
2)      Mažiausiai pažeidžiama apšaudant iš šono. Greitai sutelkiama ugnis gynybai.
3)      Patogu judėti siaurais keliukais ar mišku, grioviais ir kalnų keteromis.
4)      Geresnis valdymas naktį, esant blogam matomumui ar uždaroj erdvėj.
5)      Lengviau įveikti siaurus kliūčių ruožus, tankų mišką, džiungles, krūmynus.

Trūkumai:
1)      Blogai sutelkiama ugnis frontui. Kovoja tik priešakinis karys.
2)      Žmonės labiau pripratę žiūrėti į priekį, kai turėtų dairytis į šonus.


Pranašumai:
1)      Lengva kontroliuoti;
2)      Naudinga rikiuotė nakties metu.

Trūkumai:
1)      Sutelktas taikinys (nežinau kaip tai galėtų būti trūkumas, matyt būsiu kažką pamiršęs ar pražiopsojęs paskaitų metu). 

Pleištas, dar vadinama rikiuotė kyliu, (analogiškai rikiuotė V raide)Pranašumai:
1)      Mažiau pažeidžiama esant frontalinei ugniai iš priekio (kai priešas tiesiai prieš mus);
2)      Geras ugnies sutelkimas (naudojam įveikti atvirą vietovę).

Trūkumai:
1)      Sunkesnė kontrolė nei kitose rikiuotėse;
2)      Labiau pažeidžiama kai ugnis iš šono;
3)      Gali tapti ugnies komandų skilimo priežastimi (grandys gali išsibėgioti kaip viščiukai).Rikiuotė grandimi arba grandimis (dar vadinama rikiuotė linija)

 Veiksmai susidūrus su priešu, pastebėjus priešą

Atsitiktinis susidūrimas. Priešas nelaukia susidūrimo ir nėra pasirengęs kovoti. Tarkim jie laukia puolimo kita kryptimi. Jeigu jūs irgi nebūsite specialiai pasirengę tam susitikimui, pavyzdžiui tik vykdote žvalgybą. Tuomet turite išvengti sąlyčio arba pasitraukti kuo greičiau ir toliau vykdyti užduotį.

Atliekami šie veiksmai:

“Laikrodžio” sistema yra vienas iš būdų pasitraukti:
1)      Vadas sako kryptį pagal laikrodį ir atstumą;
2)      Grandies vadas turi būti ypač budrus, kad suprastų vado įsakymą ir įsitikintų, kad visi kariai teisingai suprato įsakymą bei judėtų nustatyta tvarka;
3)      Įvykdę įsakymą ir atsitraukę laukia tolimesnių vado įsakymų.

“Ugnis ir judėjimas” yra kitas pasitraukimo būdas:
1)      Kariai, patekę į priešo ugnį, tuoj pat turi pradėti atsakomąją ugnį;
2)  Vadas likusius karius (grandį) veda tam tikrą nedidelį atstumą ir pradeda šaudyti, pridengdamas atsitraukiančią grupę, kuri buvo patekusi į priešo ugnį; (išvedimui naudojama “laikrodžio” sistema);
3)      Veiksmai kartojami tol, kol sąlytis bus nutrauktas;
4)      Negalint išvengti sąlyčio, vadas duoda įsakymą naikinti priešą puolant.


Grandžių veiksmai susidūrus su priešu, kai vadas nusprendžia vykdyti atsitraukimą

 Naudojama analogiška JUDU–DENGIU taktika kaip ir dviejų karių atveju:  • Veiksmai kartojami kol kariai palieka pavojingą zoną;
 • Dengiant BRAVO, ALFA atsitraukia toliau už jų nugarų ir tada pradeda dengti draugus;
 • Svarbiausia neužlysti tave dengiantiems kariams prieš vamzdį (nes taip trukdai jiems šaudyti ir pačiam gali tekti paragauti draugiškos ugnies);
 • Atsitraukiant bei dengiant taip pat svarbu nesusigrūsti vienoje vietoje ir jei įmanoma naudotis priedanga (kelmai, medžiai, grioviai, apkasai, akmenys).
Grandžių veiksmai susidūrus su priešu, kai vadas nusprendžia vykdyti puolimą • Veiksmai kartojami kol kuri nors pusė sunaikinama arba pasiduoda;
 • Dengiant BRAVO, ALFA juda toliau į priekį ir tada pradeda dengti draugus;
 • Svarbiausia neužlysti tave dengiantiems kariams prieš vamzdį (nes taip trukdai jiems šaudyti ir pačiam gali tekti paragauti draugiškos ugnies);
 • Judant bei dengiant taip pat svarbu nesusigrūsti vienoje vietoje ir jei įmanoma naudotis priedanga (kelmai, medžiai, grioviai, apkasai, akmenys).

PASTABOS:
 • Kariams suartėjus bet kuri rikiuotė tampa labiau pažeidžiama. Tuomet viena serija taiklesnis šaulys gali išguldyti ištisą skyrių; 
 • Turi būti nuolat išlaikomi ne tik atstumai, bet ir geras veiksmų koordinavimas, kurį užtikriną greitas bei tikslus visų signalų atkartojimas. Kartoti reikia tiek balsu šaukiamas, tiek nebylaus valdymo signalais perduodamas komandas. Tik veikdamas kaip vientisas organizmas, gerai sustyguota komanda, jūsų būrys gali pasiekti pergalę su mažiausiai netekčių. 
 •  Realiame gyvenime nukauti kariai nebepakyla, tačiau net kelionė į „mertviaką“, persigrupavimas bei grįžimas į žaidimą – atima laiką ir jėgas, kurių taip reikia norint įveikti priešą. 
 •  Net ir vienas nukautas karys ženkliai sumažina jūsų kaip būrio pajėgumus, o tuo pačiu metu ir kovinę galią. Airsofte nukautieji evakuojasi patys, tačiau tikrame mūšyje, bet kokia netektis ar sužeidimas iškart suvaržo ir demoralizuoja visus karius.

Veiksmai sustojus

Yra dvi sustojimo rūšys:
Trumpas sustojimas – trumpesnis nei 5 minutėms (patikslinti judėjimo kryptį, koordinates ar pasiklausyti). Jo metu atliekama:
 • Visi gauna vado signalą trumpam sustoti;
 • Visi tyliai klaupiasi ant vieno kelio savo sektorių kryptimi;
 • Paskutinis karys iš patrulio sukasi į užnugarį.
Ilgas sustojimas – trukmė iki 15 min. (užmegzti ryšį, pailsėti ir pan.). Jo metu atliekami veiksmai:
 • Visi gauna vado signalą sustoti;
 • Visi užima žiedinės gynybos pozicijas vado nurodytose vietose;
 • Kariai stebi paskirtus sektorius;
 • Prieš pradedant judėti, perduodamas sutartinis signalas.
 
Žiedinė gynyba

Populiariausia ir paprasčiausia, todėl dažniausiai naudojama tiek kariuomenėje tiek airsofte, karių išsidėstymo schema. Naudojama trumpai sustojus (patikslinti maršrutą; pastebėjus ar išgirdus kažką įtartino;), taip pat sustojus poilsiui. 

Sustojus ir pasiruošus žiedinei gynybai svarbu įvertini ir naudoti:

 • Šaudymo sektoriai. Kiekvienas karys turi tiksliai žinoti ir stebėti jam paskirtus gynybos ruožus bei nesiblaškyti dairantis į šalis;
 • Priedanga. Kelmai, medžiai, grioviai, akmenys – tai natūralios gamtos priedangos. Įsikuriant ilgesniam laikui ir ruošiantis rimtai gynybai dažniausiai kasami apkasai (gulimi, klūpomi, stovimi, slėptuvės, bunkeriai, tranšėjos), renčiamos inžinerinės užtvaros skirtos sustabdyti priešo karius ir techniką (vielos užtvaros, mediniai ir metaliniai „ežiai“ bei kita);
 • Maskuotė (šviesos, garso, oro, savo buvimo vietos), apie kurią bus šnekama atskirai;
 • Nebylaus valdymo signalai (jiems skirtas atskiras skyrius). Vadas su savo padėjėjais dažniausiai įsitaiso „žiedo“ viduje ir priima tolimesnių veiksmų planą.

Čia pateikiama tik keletas nuotrupų apie karybą. Nesiruošiu atskirai ir smulkiai aptarinėti būrio, kuopos, bataliono ar kitų didesnių dalinių taktikos. Šis puslapis skirtas airsoftui, todėl manau, kad pateiktos medžiagos pilnai užteks pradiniam susipažinimui. Be to, kuo daugiau žmogus žinai – tuo daugiau pamiršti. Tiesiog šiek tiek skaitalo visiems norintiems kažką sužinoti ir nešaudyti varnų bei negaišti brangaus žaidimo laiko :)

1 komentaras: